Veelgestelde vragen

🏫 Wanneer gaat de schoolpoort open ? Hoe is de algemene indeling van een schooldag?

Globale indeling van een schooldag + openingsuren poort:

08u00 Blauwe schoolpoort gaat open.

08u30 Begin van de lessen.

10u10 Speeltijd.

10u25 Einde speeltijd + hernemen van de lessen.

12u05 Einde van de lessen in de voormiddag, etenstijd+ middagspeeltijd tot 13u30.

13u00 Blauwe poort wordt opnieuw geopend voor de kinderen die 's middags thuis eten.

13u30 Begin van de lessen.

14u20 Speeltijd.

14u35 Einde speeltijd+ hernemen van de lessen.

15u25 Einde schooldag.

15u45 Einde toezicht van de leerkrachten op de speelplaats en begin van de naschoolse opvang.

🚸 Wanneer gaat de slagboom aan de schoolpoort dicht?

Van 8u tot 8u30 en van 15u25 tot 15u45 (niet op woensdag). 's Middags gaat de slagboom niet dicht, behalve op woensdag van 12u00 tot 12u15.

💼 Is er opvang na school voorzien?

Onze school beschikt over een voor– en naschoolse opvang en dit in samenwerking met het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) van de gemeente Buggenhout. ’s Ochtends is er opvang voorzien van 06:45 uur tot 08:10 uur, de kinderen worden dan naar de school gebracht.

Op maandag, dinsdag en donderdag na schooltijd worden de kinderen om 15u45 afgehaald door de mensen van de buitenschoolse opvang.(IBO)

De leerlingen van het 4de, 5de en 6de lj. blijven onder toezicht tot 16u20 op school. Om 16u20 brengt de persoon die het avondtoezicht verzorgt de kinderen naar de opvang in de Orangerie. De mensen van IBO voorzien op hun beurt toezicht tot 18u15.

Op woensdag begeleiden de mensen van IBO om 12u15 rechtstreeks alle kinderen naar de Orangerie.

In de school vindt er dan geen extra opvang voor de leerlingen van het 4de, 5de en 6de lj.

Op vrijdag hanteert men dezelfde werkwijze. Om 15u45 gaan de kinderen onder begeleiding van de mensen van IBO rechtstreeks naar de Orangerie. Vanzelfsprekend is er dan geen opvang voorzien voor de kinderen van het 4de, 5de en 6de lj.

Meer info : Buitenschoolse kinderopvang Buggenhout

🏊 Op welke dag gaat mijn kind zwemmen?

De eerste graad (1ste en 2de leerjaar) gaan wekelijks zwemmen op vrijdagnamiddag.

Voor de tweede (3de en 4de leerjaar) en derde graad (5de en 6de leerjaar) is er een beurtrol systeem voorzien:

Indien hierin veranderingen optreden (vb. sluiting zwembad) wordt dit meegedeeld via de agenda.

👕 Wat zijn de afspraken ivm met turn- en zwemkledij?

Lichamelijke Opvoeding

Voor de lessen lichamelijke opvoeding dienen alle kinderen turnkledij te dragen. Dit houdt in: turnpantoffels of sportschoenen, kort broekje en T-shirt van de school. De turnkledij wordt meegebracht in een turnzak en blijft op school.

Nieuwe leerlingen krijgen éénmalig een turn-T-shirt van de school. Bij verlies dient er een nieuwe aangekocht worden via het secretariaat.

Zwemles

Zwembroek, badmuts verplicht (!!), kleine handdoek (om op te staan) en grotere handdoek.

🤷‍♂️ Mijn kind is zijn/haar turnkledij/zwemkledij vergeten. Wat nu?

Wat betreft turnen kan uw kind deelnemen in de kledij die het op dat moment draagt. Wie tweemaal zijn turnkledij vergeet wordt uitgesloten van de les.

Kinderen die hun zwemkledij vergeten worden in de klassen opgevangen en gaan niet mee zwemmen.

De school neemt geen contact op met de ouders indien turn- of zwemkledij vergeten wordt. Dit om de zelfstandigheid van de leerlingen te verhogen.

🕘 Wat als mijn kind laattijdig op school aankomt of ik mijn kind vroeger wil laten vertrekken?

Het is niet prettig dat kinderen te laat komen. Het klasgebeuren is dan volop bezig en het is voor hen dan ook moeilijk om aan te sluiten bij de les. Wij vragen u dan ook uitdrukkelijk ervoor te zorgen dat de leerlingen op tijd in de school zijn. Indien kinderen toch te laat komen, komen zij via onze voordeur. Deze is gelegen tegenover de bakker.

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling, die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school voor het einde van de schooldag verlaten. Hiervoor dient men op voorhand toestemming te vragen aan de directeur.

Met aandrang vragen wij om afspraken voor doktersbezoeken, orthodontisten, … te plaatsen buiten de schooluren.

🪑 Wat zijn de afspraken rond huiswerk en lessen indien mijn kind voor korte of langere tijd afwezig is wegens ziekte?

Het uitgangspunt is dat indien uw kind echt ziek is, het niet in staat is huiswerk te maken en het bijgevolg ook geen huiswerk krijgt. We brengen hierin wel enkele nuances aan:

🍝 Kan mijn kind een warme maaltijd nuttigen op school ?

Kinderen kunnen warm blijven eten op school. Een maaltijd afzeggen kan de dag zelf nog tot 8u30. De dagen waarop u een warme maaltijd wenst kan u aanduiden op het maandbriefje.

De warme maaltijden worden geleverd door een traiteur. Het menu krijgt u maandelijks in uw mailbox en de betaling gebeurt via maandelijkse factuur. 

Meer info, zie "Maandmenu" op de Documenten-pagina

🪪 Moet ik zelf voor mijn kind een bibkaart aanvragen?

Elk kind krijgt bij zijn eerste klasbezoek een gratis bibkaart. Ouders vullen vooraf een formulier in waarmee ze hun kind de toestemming geven lid te worden van de BIB. Ouders krijgen dit formulier mee bij inschrijving. Het formulier kan ook steeds hier gedownload worden.

💁🏻 Kan ik als ouder helpen met activiteiten?

Je bent steeds welkom om je aan te sluiten bij het oudercomité, of de "helpende handen". Meer info op de pagina "Interne schoolorganisatie", onderdeel "Oudercomité".

Help je graag mee als leesmoeke of vake dan vind je meer info op de pagina "Interne schoolorganisatie", onderdeel "Leesmoekes en vakes".

Voor sommige extra activiteiten kan het zijn dat de school beroep wil doen op extra helpende handen. Indien dit het geval is ontvangt u hiervan een mailtje en kan u steeds vrijblijvend uw hulp aanbieden op dat moment.

📅 Hoe werkt het maandbriefje?

De betaling van drankjes, warme maaltijden, uitstappen, middagtoezicht, etc. wordt geregeld via het maandbriefje. In de loop van elke maand krijgt elke leerling een maandbriefje voor de volgende maand.

Hierop staan een aantal vaste items zoals “drankje tijdens de middag”, fruitkaart, warme maaltijd en brasseriekaart. Deze items (behalve de brasseriekaart) kan u als ouder zelf aanduiden indien uw kind hiervan de volgende maand wil gebruik maken. De brasseriekaart wordt automatisch aangeduid door de school wanneer deze vol is.

Als er de komende maand uitstappen of activiteiten zijn gepland (vb. workshop, toneel, etc.) komen deze ook op het maandbriefje. Deze dient u telkens aan te duiden.

In het begin van de volgende maand volgt dan een overschrijvingsformulier waarmee u de aangekruiste items op het maandbriefje kan betalen.

🍞 Hoe werkt de brasseriekaart?

Voor de betaling van het middagtoezicht werken we met een brasseriekaart. Op deze kaart duidt de leerkracht aan wanneer uw kind 's middags op school verbleef. De leerkracht houdt deze kaart bij. Wanneer deze kaart vol is wordt deze automatisch aangekruist op het maandbriefje. De afrekening van de brasseriekaart gebeurt dus via het maandbriefje.

👩‍👦 Wanneer vallen de oudercontacten?

Deze vind je terug op onze schoolkalender op de pagina "Documenten"

Als je buiten deze momenten toch een afspraak wil kan je steeds de klasleerkracht contacteren via mail.

📑 Wanneer krijgen de kinderen een rapport?

Startrapport - Eind september (enkel 1ste leerjaar)

Herfstrapport - Eind oktober

Winterrapport - Eind januari

Lenterapport - Eind april

Zomerrapport - Eind juni

🧨 Wat is de afspraak rond opzettelijk vernield materiaal of opzettelijk beschadigde kledij?

Ingeval er sprake is van opzettelijke vernieling of beschadiging van les-en spelmateriaal, kledij e.d. dan kan de school een vergoeding aan de ouders vragen.

Wat betreft verlies van bepaalde schoolbehoeften (vb. potlood, gom, balpen...) dienen de ouders zelf in te staan voor de vervanging ervan.

📖 Wanneer gaan de kids naar de bib?

Kinderen gaan om de 3 weken op dinsdagvoormiddag naar de bib in Opdorp. De driewekelijkse beurtrol wordt vermeld in de agenda. De kinderen dienen dan hun bib-zak, bib-kaart en eventueel in te leveren boeken bij te hebben.

🚲 Waar plaatst mijn kind zijn/haar fiets?

De fiets wordt in de fietsenstalling geplaatst ter hoogte van den Dries naast de bibliotheek. De kinderen dienen er zelf voor te zorgen dat de fietsen steeds op slot staan. De fietsenstalling hoort bij de bibliotheek zodoende is de school niet bij machte om de poort van de stalling te sluiten. Dit impliceert dat het terrein van de fietsenstalling steeds toegankelijk is voor derden. Daarom benadrukken wij het belang van het gebruik van het fietsslot.

🧭 Indien mijn kind alleen naar huis gaat welke route dient hij/zij dan te volgen?

De kinderen dienen steeds de veiligste route naar huis te volgen. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs samen te vallen met de kortste route. De kinderen maken onderweg geen tussenstop en rijden direct naar huis. Uiteraard dienen de verkeersregels te worden gerespecteerd.

🍪 Wat met de eetbare "tussendoortjes" tijdens de speeltijden?

Vanuit het gezondheidsbeleid van onze school is het vanzelfsprekend dat de gezondheid van onze leerlingen ons na aan het hart ligt. Daarom is het ook logisch dat wij gezonde tussendoortjes bij onze kids aanmoedigen. Behalve frui,  zijn droge koeken toegelaten als snelle hap tussendoor. We opteren voor een gezond drankje in een drinkbus. Frisdranken

 beschouwen we niet als gezond en zijn bijgevolg niet toegestaan op school.

Kauwgom is eveneens verboden.

🏖️ Wanneer zijn de schoolvrije dagen?

Deze vind je terug op onze schoolkalender op de pagina "Documenten"

💊 Wat zijn de afspraken rond medicatie op school ?

De school is niet bevoegd om medicatie toe te dienen. Dat kan enkel indien hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijke toelating wordt gegeven. 

Wanneer uw kind door een langdurige ziekte bepaalde medicatie moet krijgen, vragen we de arts dit document in te vullen en te handtekenen. Dit ingevulde document wordt samen met de medicatie aan de leerkracht bezorgd, zodat die precies weet wat en hoe het moet toegediend worden.

🤹 Welke regels gelden er ivm met hypes en rages en daaraan gekoppelde gadgets?

Je mag bepaalde trends speelgoed, kaarten, flippo’s e.d.  verruilen, maar enkel tussen 8u en 8u30. Voor de rest blijft dit materiaal in de boekentas! Als het verruilen leidt tot herhaaldelijk pesten, hevige ruzie of uitsluiten kan de school dit verbieden: 

📝 Wat zijn de belangrijkste afspraken i.v.m. huistaken en lessen?

De huiswerken en lessen worden steeds door de kinderen in de agenda genoteerd. In het eerst leerjaar worden de taken en lessen aanvankelijk genoteerd door de juf zelf. Een huistaak/les is bedoeld om de leerstof extra in te oefenen en te integreren. We streven ernaar om een huiswerk/les aan te bieden als verwerking van de leerstof. In die zin wordt er geen nieuwe of ongeziene leerstof in huistaken aangeboden. Verdieping van bepaalde lesinhouden kan wel deel uitmaken van huistaken met het oog op gerichte differentiatie. In principe is het de bedoeling dat uw kind vooral op eigen kracht een huistaak probeert op te lossen om het proces naar zelfstandigheid zoveel mogelijk te bevorderen. Kijk gerust latent mee over de schouder van uw kind of de opdrachten geen moeilijkheden opleveren.

We moedigen kinderen aan om zelf aan te duiden waar er struikelblokken liggen. Dit kunnen ze zelf aanduiden op het takenblad of in de oefenschrift. Indien uw kind hiermee moeite heeft, steek dan gerust een handje toe. Laat uw kind duidelijk verwoorden waar de moeilijkheid ligt en daags nadien herneemt de leerkracht de oefening tezamen met  uw kind. Op die manier doen we daadwerkelijk aan leren leren.

De leerkracht behoudt als onderwijzer en als deskundige ter zake een hoge mate van vrijheid in de keuze van de leerinhouden van het huiswerk evenals in de aangeboden hoeveelheid. Bij problemen hieromtrent kan men steeds contact opnemen met de desbetreffende leerkracht.

👩‍👦 Wat gebeurt er met verloren kledij en voorwerpen

De verloren voorwerpen worden verzameld in een bak in de brasserie. Leerlingen en ouders kunnen daar elke dag een kijkje nemen. De kledij die geen eigenaar meer vindt wordt eind juni weggeschonken aan een goed doel.

🤒 Mijn kind is ziek of afwezig. Wat moet ik doen ?

🥳 Wat is de afspraak ivm met het vieren van verjaardagen?

Bij verjaardagen brengen de kinderen geen individuele geschenken mee naar school of naar de klas. De jarige MAG een traktatie meebrengen voor de volledige klas (cake, taart, fruit,...)

We kiezen voor een snelle en smakelijke hap die het tijdschema van de lessen niet al te drastisch aantast. Door samen iets te degusteren wordt het feestelijk karakter van een verjaardag in de verf gezet. Bovendien beperkt dit de kosten voor de ouders..

Een educatief verantwoord geschenk zoals een boek, een spel behoort eveneens tot de mogelijkheden.

We raden de ouders ook aan om geen uitnodigingen voor verjaardagen mee te brengen en uit te delen op school. We willen als school vanuit pedagogisch oogpunt vermijden dat kinderen zich uitgesloten voelen.

Toch nog een andere vraag ?
Neem dan contact op met ons secretariaat of neem eens een kijkje in onze documenten.